Odkrycia podczas remontu kamienicy w centrum Warszawy

Opublikowano: 31 marca 2022 Czas czytania: 9 minut

Wizja lokalna przy Krakowskim Przedmieściu w warszawie w remontowanej kamienicy z siedemnastowiecznym rodowodem odbyła się w marcu 2022 r. Nad piwnicami widoczne są sklepienia z cegieł o kształtach łukowych, które przenoszą siły rozporowe na grube metrowe ściany. Celem spotkania było ustalenie możliwości wykonania nowych izolacji poziomej i pionowej ścian murowanych z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie wapiennej. Wykonanie izolacji miało uzupełnić prowadzoną już ogólną renowację tego obiektu. 

W chwili spotkania na obiekcie wewnętrzne powierzchnie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych piwnicy były już oczyszczone z uszkodzonego tynku. Widoczne było lico muru z cegły. W ten sposób ujawniono siatkę otworów o średnicy 18 mm, które wywiercono podczas któregoś z poprzednich remontów. Otwory te służyć musiały do wykonania iniekcji muru. 

mur ściany fundamentowej z czerwonej cegły
Ściana z otworami 18 mm przy posadzce, bez masy KMB na powierzchni

Oprócz samej wizji lokalnej udostępniono mi również dokumentację powykonawczą poprzedniego remontu z listą wbudowanych materiałów naprawczych i izolacyjnych. Dzięki temu mogłem porównać stan faktyczny z tym, co wg dokumentacji zostało zrobione wcześniej i stwierdzić, czy oba źródła informacji ze sobą korespondują, czy też się wykluczają.

Analiza stanu obiektu oraz wszelkiej dostępnej dokumentacji jest niezwykle pomocna przy opracowywaniu nowej technologii naprawy i doborze materiałów izolacyjnych. Co do zasady materiały izolacyjne wybieramy w odpowiedzi na znane warunki gruntowo wodne w lokalizacji obiektu, które będą oddziaływać na jego fundamenty, jednak nie bez znaczenia jest fakt, że poprzednie materiały mogły być niewystarczające lub nieprawidłowo podane. A stwierdzając taki stan rzeczy, powinienem zaproponować rozwiązanie lepiej dopasowane do panujących warunków.  

Ściany wewnętrzne w piwnicy

W korytarzu piwnicy widzimy jeden rząd otworów wywierconych na wysokości przyszłej posadzki służący do aplikacji materiału odtwarzającego izolację poziomą w murze.

Izolacja pozioma zapobiega podciąganiu kapilarnemu wilgoci z dolnych warstw muru ku wyższym. Nie służy do niczego innego, nie zatrzyma np. wody płynącej pod ciśnieniem hydrostatycznym. Jest wiele materiałów służących do wykonywania lub odtworzenia izolacji poziomej w murach ceglanych. 

Z dokumentacji i listy materiałów wbudowanych wynika, że użyto kremu iniekcyjnego o nazwie Kiesey Injectioncreme. Jest to o tyle dziwne, że do aplikacji kremu nie wierci się ani otworów o tak dużych średnicach jak 18 mm, ani ukośnych otworów. Do prawidłowej aplikacji kremu wystarczą otwory poziome o średnicy 12 mm wiercone w fudze pomiędzy cegłami na głębokość nieco mniejszą niż grubość muru (3-4 cm mniej). W tym przypadku 18 mm otworu wierconego pod kątem w dół świadczy o iniekcji niskociśnieniowej lub grawitacyjnej krzemianów, czyli płynnych materiałów izolacyjnych, które tworzą kryształy w kapilarach budulca muru. 

A zatem mamy następujące możliwości oceny odkrytej sytuacji na obiekcie w zestawieniu z danymi z dokumentacji:

  1. nieprawidłowa aplikacja kremu iniekcyjnego
  2. niezgodność z dokumentacją powykonawczą, bo użyto innego środka naprawczego, którego nie wymieniono na liście
  3. same otwory bez aplikacji jakiejkolwiek chemii budowlanej

Ściany zewnętrzne piwnicy

W pomieszczeniach wzdłuż ścian zewnętrznych widać siatkę otworów o średnicy 18 mm wierconych w cegle pod kątem ok 40 stopni w dół. Otwory te świadczą ewidentnie o chęci przewiercenia 1 otworem większej ilości spoin między-ceglanych. Taki sposób wiercenia otworów w murze jest właściwy dla wykonywania iniekcji strukturalnej, a więc nasączania muru preparatem naprawczym na bazie krzemianów lub ewentualnie akrylu. 

Mur z cegły pełnej z siatką otworów do iniekcji strukturalnej

Jednak tak duża średnica otworów wskazuje na to, że otwory te były wiercone dawniej (pewnie ok 20 lat temu), a nie w ostatnich latach. Technologie i zalecenia uległy zmianom. 

Wg udostępnionej do tej analizy dokumentacji do iniekcji ścian użyto kremu iniekcyjnego. Produkt ten służy wyłącznie do wykonywania izolacji poziomej w murze (nie służy do wykonania izolacji pionowej ani strukturalnej, więc jeśli i do tego został użyty, to całkowicie nie spełnia tej roli). 

Tak duża średnica otworów wskazuje, że prace prowadzone były przy użyciu materiałów na bazie krzemianów i prawdopodobnie w technologii bezciśnieniowej (grawitacyjnej). Preparat dosłownie wlewano poprzez lejek do wnętrza ukośnie wierconych otworów. Z czasem preparat migrował do struktury spoiny i cegieł. 

Na ścianach zewnętrznych widzimy całą siatkę otworów najprawdopodobniej do odbudowania izolacji pionowej, choć wśród preparatów z dokumentacji powykonawczej nie znaleziono takiego, który byłby aplikowany w technologii iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej oraz służyłby do odbudowy izolacji pionowej. 

Nie wygląda na to i nie ma takiego materiału w zestawieniu produktów z dokumentacji, że przed wykonaniem iniekcji uszczelniającej muru, wykonano iniekcję wypełniającą pustki w murze – przy użyciu iniekcyjnych zapraw mineralnych czy też suspensji cementowych. 

Brak takiego wypełniania pustek prowadzącego do ujednolicenia struktury muru sprawia, że materiał izolacyjny zlewa się do pustych przestrzeni, a nie rozprzestrzenia równomiernie.

Tak więc i w tym przypadku można się domyślać, że użyto innego preparatu, którego nie podano w zestawieniu, lub nie użyto żadnego, a kartę techniczną kremu dołożono do dokumentacji, aby coś się w niej w ogóle znalazło. 

Powierzchniowa izolacja pionowa 

Do odbudowy izolacji pionowej z pewnością służyć miał materiał ÖKOPLAST 2K 20B – wymieniony na liście materiałów izolacyjnych wbudowanych podczas poprzedniego remontu. Jest to niezawierająca rozpuszczalników, przekrywająca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna do uszczelniania budowli, zwana masą KMB 2K.

Aplikację tego materiału wykonuje się ręcznie lub natryskowo przy użyciu pompy – najlepiej perystaltycznej zasilanej sprężonym powietrzem. W karcie technicznej podano, aby aplikacji dokonywać w 2 oddzielnych warstwach na wcześniej przygotowaną i wyrównaną powierzchnię ściany. 

Najlepiej materiał ten aplikować od strony zewnętrznej z wykopu od samej ławy fundamentowej (wraz z ławą) aż ok 50 cm powyżej poziomu gruntu oraz od strony wewnętrznej od poziomu ławy fundamentowej do poziomu wykonanej izolacji poziomej, w naszym przypadku kremem iniekcyjnym (lub niczym).

Mur z cegły pełnej z otworami do odtworzenia izolacji poziomej, brak śladu masy KMB

W ten sposób izolacja pionowa na wewnętrznej powierzchni ściany zachodzić powinna za izolację poziomą wykonaną w murze. Podczas wizji lokalnej nie widziałem nawet śladu materiału ÖKOPLAST 2K 20B na wewnętrznych pionach ścian fundamentowych. Grubowarstwowa masa bitumiczna musiałaby pozostawić po sobie ślady na dolnych partiach wszystkich ścian w piwnicy. Podczas wizji lokalnej rozmawiałem z panią inżynier tej budowy o tym, że nie widzimy ław fundamentowych ścian wewnętrznych, bo wydawało się, że wiszą w powietrzu (stoją na gruncie bez ławy), a więc widzieliśmy najniższe partie tych ścian. A skoro tak, to musielibyśmy dostrzec choćby śladowe ilości czarnego koloru masy bitumicznej na murze. Nic takiego nie widzimy, więc jasnym jest, że materiału tego od wewnątrz nie wbudowano. I jest to oczywista niezgodność z informacjami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Powierzchniowej izolacji pionowej (ani żadnej innej) na wewnętrznych powierzchniach ścian nie ma. 

Jeśli natomiast podczas poprzedniego remontu nie odkopywano od zewnątrz ścian zewnętrznych kamienicy aż do ław (a wg nieoficjalnych danych o poprzednim remoncie i jego zakresie wynika, że nie odkopywano), to znaczy, że materiał ten, choć wymieniony na liście, nie został użyty w ogóle. Ani na zewnątrz ani wewnątrz. Skoro nie było wykopu, to nie było dostępu do lica muru i nie można było wykonać aplikacji masy uszczelniającej ÖKOPLAST 2K 20B. To nie jest produkt podawany ciśnieniowo ani w ogóle iniekcyjnie. 

Na zewnątrz nie było wykopu, więc nie można było podać masy bitumicznej, a wewnątrz jej po prostu nie widać. Wniosek jest jeden – masy bitumicznej nie użyto, a kartę techniczną dołożono do dokumentacji, aby sugerowała coś przeciwnego. 

Elektroniczne pomiary wilgotności

Pomiary wilgotności muru wykonane przez Generalnego Wykonawcę obecnego remontu kamienicy wykazały, że wilgotność ścian jest wyższa niż można by oczekiwać. 

O ile dokładności tych pomiarów pewnie nie są bardzo duże, to jednak wskazują pewne zróżnicowanie. Przy posadzce wilgotność ścian jest wyższa i w świetle wszystkich przytoczonych ustaleń i niezgodności nie powinno to nikogo dziwić. 

W artykule omówiłem jedną z wielu analiz konstrukcji remontowanego lub przeznaczonego do remontu obiektu. Wizja lokalna i konfrontacja danych zaobserwowanych z tymi odczytanymi z dokumentów pozwala na wyciagnięcie wniosków odnoście wykonywanych prac. Po tej wizji lokalnej będącej Konsultacjami na obiekcie, opracowałem szczegółową technologię naprawy oraz ofertę na wykonanie nowych izolacji fundamentów kamienicy. 

Konsultacje na obiekcie

Oferujemy Państwu (Warszawa) nasz produkt o nazwie „Konsultacje na obiekcie”, który oprócz analizy konstrukcji kończy się przekazaniem opracowania w formie dokumentu PDF. 

Po konsultacjach opracowany zostanie dokument o nazwie „Informacja Techniczna”, który składać się będzie z następujących trzech części:

  1. Informacji o stanie obiektu 
  2. Opisu technologii naprawy poszczególnych elementów konstrukcji
  3. Wyceny naprawy zgodnej z opisem

Jak widać, możemy domniemywać co i jak zostało zrobione na podstawie śladów, starych otworów, pakerów wystających ze ścian czy też braku śladów np. po bitumicznych materiałach izolacyjnych. 

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem na Twoim obiekcie podobnej analizy, zapraszam do kontaktu. 

Jeśli jesteś zainteresowany treścią oryginalnej oferty jaką wysłałem temu klientowi (zanonimizowana) zostaw mi proszę swój adres email, a otrzymasz ją na swoją skrzynkę. 

Konsultacje Online

Wiele podobnych analiz wykonuję tylko na podstawie zdjęć i dokumentów w ramach Konsultacji Online. Wiele wskazówek i wniosków umiem przedstawiać po analizie dokumentacji zdjęciowej i skanów dokumentów. Jest to cenna, dużo szybsza i tańsza dla Klienta wersja niż osobiste spotkanie na obiekcie. 

Kurs wideo „Wilgotny tynk i ściany fundamentowe”

Całkiem nową, a wręcz nowoczesną formą przekazania wiedzy jest kurs wideo „Wilgotny tynk i ściany fundamentowe”. To kolejna z możliwych opcji dokonania analizy, czy też autoanalizy sytuacji na swoim obiekcie. W związku z tym, że domy jednorodzinne tak jak opisana wyżej kamienica posadowione są na ławach i ścianach fundamentowych, zestaw przyczyn zawilgoceń jest dość podobna. Wydestylowałem te przyczyny na podstawie doświadczeń mojej firmy Inblock oraz wielu wcześniejszych Konsultacji Online. Uważam, że na podstawie wcześniejszych doświadczeń wielu innych ludzi można zrozumieć własną sytuację i dowiedzieć się, co i jak naprawić. To najszybsza i jednocześnie najtańsza forma analizy. Dodatkowo można ją wykonać o każdej porze dnia, a także obejrzeć filmy instruktarzowe kilka razy. 

Mateusz Furs

Dodaj komentarz

×