Polityka Prywatności i Pliki Cookies serwisów należących do Inblock sp. z o.o.

Opublikowano: 9 stycznia 2017 Czas czytania: 11 minut

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies serwisów należących do Inblock sp. z o.o. stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących, mających zastosowanie do serwisów należących do Inblock sp. z o.o., w tym stronę internetową spółki pod adresem: https://inblock.com.pl , sklep internetowy spółki pod adresem: […] , blog spółki pod adresem: https://inblock.com.pl/blog/

Administratorem twoich danych osobowych jest spółka Inblock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem spółki jest: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/6b, spółka posiada NIP: 701-039-26-72, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473003, kapitał zakładowy spółki wynosi 75 000,00 zł.

Z Administratorem danych osobowych możesz kontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres spółki tj. Al. Jerozolimskie 85/6b, 02-001 Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@inblock.com.pl

1 Definicje

Administrator – Inblock sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 701-039-26-72,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473003,  adres: Al. Jerozolimskie 85/6b, 02-001 Warszawa, kapitał zakładowy spółki 75 000,00 zł

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Formularze na stronie – formularze widniejące na stronach internetowych serwisów spółki Inblock sp. z o.o. umożliwiające wypełnienie ich danymi osobowymi Użytkownika, służące do celu opisanego w nazwie danego formularza, w tym formularz subskrypcji Newslettera, formularz konta użytkownika sklepu, formularz zakupu produktów w sklepie internetowym spółki

Inne serwisy – serwisy internetowe nienależące do spółki Inblock sp. z o.o., wykorzystywane m.in. do obsługi płatności dokonywanych w ramach zakupów w sklepie internetowym spółki, serwisy internetowe umożliwiające wykorzystywanie linków afiliacyjnych, serwisy internetowe do których linki znajdować się będą na stronach internetowych serwisów spółki Inblock sp. z o.o. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej sklepu internetowego spółki, umożliwiające dokonanie zakupów w sklepie internetowym spółki, skorzystanie z treści zakupionych produktów, skorzystanie z treści produktów bezpłatnych dostępnych dla osób posiadających konto Użytkownika, umożliwiające przeglądanie historii zakupów dokonanych w sklepie internetowym spółki Inblock sp. z o.o., umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.

Log – chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera.

Newsletter – nieodpłatna usługa realizowana przez Inblock sp. z o.o. polegająca na wysyłce wiadomości mailowych, zawierających treści skupiające się na tematyce przedstawionej na blogu spółki, a także treści reklamowe związane z działalnością spółki Inblock sp. z o.o., przesyłanych na adres wskazany przez Użytkownika w odpowiednim Formularzu na stronie

Pliki Cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

Serwisy spółki Inblock sp. z o.o. – strona internetowa spółki pod adresem: https://inblock.com.pl, blog spółki pod adresem: https://inblock.com.pl/blog/, sklep internetowy spółki […]

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisów spółki Inblock sp. z o.o.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisów spółki Inblock sp. z o.o.

2 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników – ich zakres i sposób przetwarzania, zależne są od celów dla jakich są zbierane. Poniższa lista stanowi wykaz celów przetwarzania Danych osobowych przez Administratora wraz z podstawą prawną do przetwarzania danych:
 • założenie Konta Użytkownika w sklepie internetowym – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • wykonanie usługi lub zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • wystawienie faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w sklepie internetowym spółki – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • rozpatrzenie reklamacji lub innych roszczeń związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zabezpieczenie informacji mogących służyć wykazywaniu faktów w ewentualnych sporach pomiędzy spółką Inblock sp. z o.o. a Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisów spółki Inblock sp. z o.o., w tym Plików cookies – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • wykorzystywanie Plików cookies na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • dopasowywanie treści wyświetlanych na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. do indywidualnych potrzeb Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą jedynie przez czas niezbędny dla celu, w jakim zostały zebrane.
 2. Podanie Danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. W przypadku, gdy podanie Danych osobowych Użytkowników jest konieczne do wykonania przez Administratora usług lub zawarcia i wykonania umowy, niepodanie przez Użytkownika Danych osobowych wymaganych w odpowiednim Formularzu na stronie, skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi, zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych, które nie są oznaczone jako obowiązkowe/wymagane w odpowiednich Formularzach na stronie, jest całkowicie dobrowolne, zaś podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest zgoda Użytkownika na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sam fakt podania przez Użytkownika Danych osobowych, których podanie nie jest oznaczone jako obowiązkowe/wymagane w odpowiednich Formularzach na stronie, poczytywane jest za udzielenie zgody do ich przetwarzania.
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w sposób dwojaki – poprzez podanie ich przez Użytkowników w odpowiednich Formularzach na stronie oraz w zakresie Plików Cookies oraz Logów w sposób automatyczny. Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny dotyczą samej wizyty na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. i są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 4. W przypadku Danych osobowych zbieranych automatycznie:
  • nie identyfikujemy Użytkowników stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. dopóki nie przeprowadzają ataków na stronę lub serwer należący do spółki Inblock sp. z o.o.;
  • nie przekazujemy Danych osobowych Użytkowników jakiejkolwiek stronie trzeciej bez podstawy prawnej;
  • zabezpieczenie danych odbywa się poprzez stosowanie połączenia szyfrowanego SSL/TLS;
  • dane przechowywane są w bezpiecznych centrach danych zlokalizowanych na terenie UE, należących do naszego dostawcy rozwiązań teleinformatycznych;
  • Pliki Cookies są przez nas używane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Na podstawie Logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strony Serwisów spółki Inblock sp. z o.o.;
  • informacje zawarte w Logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisami spółki Inblock sp. z o.o. oraz siecią lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom do tego uprawnionym. Zebrane Logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszym serwisem;
  • ustawienia dotyczące Plików Cookies mogą być zmienione w opcjach przeglądarki.

   3 Uprawnienia Użytkowników

 5. Zgodnie z RODO Użytkownikom przysługują następujące prawa względem ich Danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich Danych osobowych
  • prawo do poprawienia/skorygowania swoich Danych osobowych
  • prawo do przeniesienia swoich Danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia swoich Danych osobowych oraz tzw. prawo bycia zapomnianym
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich Danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi na Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Uprawnienia powyższe nie są bezwzględne – w określonych sytuacjach uprawnienia te mogą Użytkownikowi nie przysługiwać lub być ograniczone np. prawami osób trzecich. Ograniczenia uprawnień Użytkownika wynikają z RODO.
 7. Użytkownikowi przysługuje także w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływy na działania związane z przetwarzaniem Danych osobowych, podjęte przed dokonaniem cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nie mieć wpływu na Dane osobowe, które są przetwarzane na innej podstawie prawnej, niż wyrażona zgoda, np. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy.

  4 Formularze

Strony Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. przewidują następujące formularze (Formularze na stronach):

 • Formularz zapisu na newsletter – wymagający podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) na który będzie wysyłany Newsletter.
 • Formularz zapisu na newsletter Sklepu – wymagający podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) na który będzie wysyłany newsletter sklepu internetowego spółki Inblock sp. z o.o., zawierający informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach możliwych do nabycia w sklepie internetowym spółki Inblock sp. z o.o.
 • Formularz konta Użytkownika – wymagający podania:
 • adresu poczty elektronicznej (e-mail) na który będzie wysłane potwierdzenie założenia konta w sklepie internetowym Inblock sp. z o.o. i które będzie służyło w kontakcie Użytkownika z Administratorem
 • imienia i nazwiska/firmy
 • daty urodzenia/NIP

nadto możliwe jest uzupełnienie Formularza konta Użytkownika o część danych wymaganych przy wypełnianiu Formularza zamówienia, co przyspieszy składanie zamówień w sklepie internetowym Inblock sp. z o.o. poprzez zaimportowanie tych danych bezpośrednio do Formularza zamówienia.

 • Formularz zamówienia – wymagający podania:
 • imienia i nazwiska zamawiającego
 • firmy – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • NIP – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
 • adresu wysyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
 • numeru telefonu kontaktowego
 • adresu poczty elektronicznej (jeśli ma być inny niż podany w Formularzu konta Użytkownika bądź zamówienie jest dokonywane bez założenia konta Użytkownika)

 5 Inne serwisy i treści z innych serwisów

 1. Na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 2. Na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. mogą zostać zamieszczone linki afiliacyjne do określonych usług lub produktów podmiotów trzecich. Skorzystanie z linków (kliknięcie w nie) i dokonanie zakupu za pośrednictwem linków, nie spowoduje naliczenia Użytkownikowi żadnych dodatkowych opłat. Użytkownik korzystający ze stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. zgadza się na wykorzystanie Plików Cookies w tym zakresie.
 3. Administrator przy prowadzeniu stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. i w związku z usługami, jakie świadczy na rzecz Użytkowników, korzysta z usług podmiotów trzecich, którym powierza przetwarzanie Danych osobowych (w tym firmom kurierskim, księgowym, firmom obsługujących płatności itd.) i które gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
 4. Administrator może umieszczać na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. treści pochodzące z innych serwisów, portali, stron internetowych. W szczególności Administrator może osadzać na stronach Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. filmy z serwisu YouTube. Portale i serwisy, o których mowa powyżej, mogą gromadzić dane o wyświetleniach dokonanych poprzez strony Serwisów spółki Inblock sp. o.o. w szczególności jeśli Użytkownik posiada konto w powyższych portalach lub serwisach i jest do nich zalogowany.

  6 Zgoda na Pliki Cookies

Wchodząc po raz pierwszy na którąkolwiek ze stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. konieczne jest wyrażenie zgody na Pliki Cookies lub podjęcie innych działań, wskazanych w okienku „Cookies”, aby móc korzystać z zawartości stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. Brak podjęcia działań w zakresie zgód na korzystanie przez Serwisy spółki Inblock sp. z o.o. z Plików Cookies i dalsze korzystanie ze stron Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. oznacza wyrażenie zgody na Pliki Cookies – jeśli nie wyrażasz na to zgody – opuść strony Serwisów spółki Inblock sp. z o.o. W każdej chwili możliwe jest dokonanie zmian ustawień przeglądarki – wyłączenie lub usunięcie Plików Cookies.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności i Plików Cookies serwisów należących do Inblock sp. z o.o.: 12 listopada 2021 r.

Dodaj komentarz

×