Regulamin sklepu Inblock

Poniższy regulamin sklepu internetowego Sklep Inblock zawiera informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności, formach dostawy, kwestii odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy Sklep Inblock należy do spółki Inblock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem spółki jest: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/6b, spółka posiada NIP: 701-039-26-72, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473003, kapitał zakładowy spółki wynosi 75 000,00 zł 

Dokonując zamówień w sklepie internetowym Sklep Inblock, potwierdza się zapoznanie z niniejszym regulaminem i wyrażenie na niego zgody.

§ 1 Definicje

Awaria – całkowite lub częściowe wstrzymanie działania Sklepu, w tym zawieszanie się Sklepu całkowicie lub częściowo uniemożliwiające korzystanie z zakupionych Subskrypcji lub inną przeszkodę leżącą po stronie Inblock, całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie ze Sklepu. 

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

Hasło – ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Kupującego w trakcie zakładania Konta.

Inblock – Inblock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem spółki jest: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/6b, spółka posiada NIP: 701-039-26-72, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473003, kapitał zakładowy spółki wynosi 75 000,00 zł.

Konsultacja – rozmowa za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, komunikatory Internetowe) przeprowadzana pomiędzy pracownikiem lub przedstawicielem Inblock a Kupującym, w trakcie której Kupujący przedstawia problem związany ze specjalizacją i działaniami oferowanymi przez Inblock, zaś pracownik lub przedstawiciel Inblock, przedstawia ogólną analizę problemu, ewentualne porady dotyczące dalszych działań. Konsultacja nie obejmuje stworzenia pisemnej opinii, pisemnego opracowania lub pisemnego podsumowania. Konsultacja stanowi usługę oferowaną do sprzedaży w Sklepie internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przyjmuje się, że Konsumentem jest Kupujący, który nie podał numeru NIP w Formularzu Zamówienia i nie wymaga wystawienia faktury VAT.

Konto Użytkownika – konto utworzone w Sklepie, zabezpieczone unikalnym loginem i hasłem, za pośrednictwem którego Kupujący może korzystać z nabytych Treści Cyfrowych i Subskrypcji, w którym gromadzone są dane Kupującego, oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów, określenia sposobu dostarczenia produktów, zatwierdzenia zakupu z obowiązkiem zapłaty.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Link afiliacyjny – aktywny link URL do witryny internetowej podmiotu trzeciego, który pozwala zliczać akcje i transakcje, do których dochodzi dzięki kliknięciu w ten linki. 

Login – indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Kupującego, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu ze Sklepu i innych Serwisów spółki Inblock o których mowa w Polityce Prywatności i Pliki Cookies serwisów należących do Inblock sp. z o.o. W przypadku systemów teleinformatycznych Inblock jest to adres e-mail podany przez Kupującego.

Obsługa Techniczna – obsługa techniczna Sklepu działająca w dniach roboczych w godzinach [9-14], kontakt: sklep@Inblock.com.pl

Okres próbny – określony okres, na jaki można nabyć Subskrypcję, w trakcie którego Kupujący nie ponosi kosztów zakupu Subskrypcji. Czas trwania okresu próbnego jest każdorazowo wskazany przy Subskrypcji i liczony jest od chili dokonania zamówienia, do ostatniego dnia wskazanego okresu do godziny 23:59.

Płatność – świadczenia pieniężne należne Inblock z tytułu Umowy. 

Przedłużenie Subskrypcji – przedłużenie Subskrypcji przed jej wygaśnięciem, o czas określony, po skorzystaniu z takiej funkcjonalności przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a jednocześnie ta czynność prawna nie ma dla niej charakteru zawodowego. Kupujący będący przedsiębiorcą, aby skorzystać z praw jak konsument, musi wykazać, że czynność prawna dokonana ze Sprzedawcą, nie miała dla niego charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin, 

Sklep – Sklep Internetowy, należący do Inblock dostępny w serwisie internetowy pod adresem:  https://inblock.com.pl/sklep za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać zakupu towarów, w tym produktów fizycznych, subskrypcji narzędzi i usług elektronicznych, dostępu do webinariów i kursów. 

Sprzedawca – Inblock spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem spółki jest: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/6b, spółka posiada NIP: 701-039-26-72, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000473003, kapitał zakładowy spółki wynosi 75 000,00 zł

Subskrypcja – indywidualny, odpłatny dostęp Kupującego do programów i pakietów Treści Cyfrowych Inblock przez czas określony, według wyboru Kupującego. Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu, na jaki została wykupiona, o godzinie 23:59.

Treści Cyfrowe – Treści Cyfrowe zamieszczane przez Inblock w ramach Sklepu, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio i video, materiały wizualne, pliki do druku, kalkulatory oraz wszelkie pozostałe treści oferowane w sklepie w formie cyfrowej.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, która dotyczy Usług Elektronicznych lub sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w tym Treści Cyfrowych.

Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Inblock w związku z wykupionymi Subskrypcjami, w szczególności takie usługi, jak: utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, wysyłka powiadomień dotyczących Subskrypcji, wysyłka Newslettera;

Użytkownik – osoba posiadająca Konto Użytkownika

Zwrot – odesłanie produktu fizycznego przez Kupującego na adres Sprzedawcy w terminie i sytuacjach przewidzianych przepisami prawa polskiego i w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Kupuję i Płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 3. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierane za pośrednictwem Sklepu, są zawierane w języku polskim. 
 5. Polityka Prywatności i Pliki Cookies serwisów należących do Inblock sp. z o.o. ma zastosowanie do Sklepu i znajduje się pod adresem: https://inblock.com.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym do złożenia zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Przez Usługi Elektroniczne rozumie się w szczególności: 
 2. usługę polegającą na możliwości założenia Konta Użytkownika,
 3. usługę umożliwiającą otrzymywanie newslettera Sklepu przez Kupujących, którzy wyrazili zgodę,  
 4. usługę umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie przez Kupującego.
 5. Podstawową Usługą Elektroniczną, świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. 
 6. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną, polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika. Na Koncie Użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta Użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zapisu na newsletter Sklepu lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 8. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Co do zasady odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego komputera lub urządzenia mobilnego oraz dostępu do sieci Internet dla tego urządzenia. 
 11. W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub brak wykonania Usług. Problemy techniczne Kupującego, wynikające z braku spełnienia wymogów technicznych, nie stanowią Awarii i Sprzedawca nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich Awariach w funkcjonowaniu Sklepu i Usługach Elektronicznych, świadczonych w jego ramach.

§  4 Konto Użytkownika

 1. Założenie Konta Użytkownika jest niezbędne w celu dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Konto Użytkownika umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie, przeglądanie historii zamówienia, umożliwia dostęp do wykupionych Subskrypcji i Treści Cyfrowych.
 3. Konto Użytkownika jest indywidualne.
 4. Założenie Konta Użytkownika następuje po wypełnieniu Formularza Konta Użytkownika, wyrażeniu odpowiednich zgód i potwierdzeniu chęci założenia Konta Użytkownika.

Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail, nadto w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, zaś w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych- nazwy i NIP. Użytkownik samodzielnie ustala hasło o następujących minimalnych parametrach: przynajmniej dwanaście znaków. Aby ustalane hasło było silniejsze, zaleca się użycie małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych jak np.: ! ” ? $ % ^ &.

 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego hasła do Konta Użytkownika w tajemnicy.
 • Odzyskanie hasła jest możliwe po wybraniu w panelu logowania do Konta Użytkownika przycisku „Nie pamiętasz  hasła”. Następnie Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę, gdzie należy podać adres e-mail użyty do założenia konta, po czym należy nacisnąć przycisk „Zresetuj hasło”. Na e-mail Użytkownika wskazany przy tworzeniu Konta Użytkownika zostanie automatycznie przesłana wiadomość zawierająca link do strony umożliwiającej ustalenie nowego hasła. 
 • Zalogowanie się do konta Użytkownika jest niezbędne do korzystania z części Treści Cyfrowych nabytych w Sklepie. Przy produktach dostępnych w Sklepie, każdorazowo znajduje się informacja, czy do skorzystania z nich wymagane jest posiadanie Konta Użytkownika.
 • W przypadku wystąpienia Awarii lub trudności z korzystaniem z Konta Użytkownika, należy skontaktować się z Obsługą techniczną Sklepu pod adresem e-mail sklep@Inblock.com.pl, wskazując swój Login i opisując rodzaj występującej Awarii lub trudności. 
 • Konto Użytkownika może zostać w każdej chwili usunięte na wyraźne żądanie Użytkownika, skierowane do Inblock poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sklep@Inblock.com.pl . Wiadomość mailowa z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika, musi być skierowana do Inblock z adresu przypisanego do tego Konta Użytkownika. Za wystarczające do uznania, że Użytkownik żąda usunięcia swojego konta, jest wskazanie przez Użytkownika, że żąda usunięcia Konta Użytkownika, przypisanego do konkretnego adresu mailowego. Z chwilą zatwierdzenia przez Inblock żądania usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do treści zgromadzonych na swoim koncie, w tym Treści Cyfrowych, historii dokonanych zamówień, historii płatności. Usunięcie Konta Użytkownika rozumiane jest jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody.
 • Konto Użytkownika, które zostanie usunięte na żądanie Użytkownika, nie podlega przywróceniu – w przypadku ponownego założenia Konta Użytkownika, Użytkownik musi ponownie zakupić wszelkie poprzednio zakupione i zapisane Subskrypcje, Treści Cyfrowe itd. w przypadku chęci skorzystania z nich. 
 • W przypadku utraty przez Użytkownika Treści Cyfrowych w wyniku usunięcia konta, Sklep nie zwraca Kupującemu wartości utraconych towarów. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, w trakcie trwania opłaconej Subskrypcji, Kupującemu nie przysługuje zwrot kwoty za opłacone i niewykorzystane dni. 

§  5 Produkty fizyczne

 1. Czas realizacji zamówienia produktów fizycznych zależny jest od dostępności produktów w Sklepie. W przypadku zamówienia kilku produktów, najpóźniejszy z terminów wskazanych w opisie produktu w Sklepie, jest wiążący dla realizacji całości zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia produktów fizycznych liczony jest od chwili opłacenia Zamówienia przez Kupującego i zaksięgowania środków na koncie Sklepu do chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub na wskazany w procesie składania zamówienia paczkomat. 
 4. Z chwilą nadania produktu fizycznego, uważa się zamówienie za zrealizowane.

§ 6 Treści Cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia, obejmującego produkt elektroniczny, następuje poprzez przesłanie na adres e-mail, podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego bądź udostępnienia produktu elektronicznego na Koncie Użytkownika.
 2. Treści Cyfrowe dostępne w sklepie internetowym Inblock można uruchomić na urządzeniach, na których działają następujące przeglądarki: Chrome 98 i późniejsze, FireFox 97 i późniejsze, Edge 98 i późniejsze, Opera 83 i późniejsze, Safari 15.3 i późniejsze. Treści Cyfrowe prawdopodobnie działają również na starszych wersjach wymienionych przeglądarek oraz na innych niewymienionych przeglądarkach, jednak prawidłowe działanie zapewniamy dla tych wymienionych powyżej. 
 3. W przypadku wystąpienia błędów lub Awarii przy korzystaniu z Treści Cyfrowych na urządzeniach, które nie spełniają określonych wymagań technicznych, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności i nie może to zostać poczytane za wadę fizyczną rzeczy sprzedanej. W takiej sytuacji zachęcamy do użycia innego urządzenia w celu skorzystania z zakupionych Treści Cyfrowych.
 4. Realizacja zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe, następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres poczty elektronicznej, podanej w Formularzu zamówienia bądź poprzez udostępnienie ich na Koncie Użytkownika. Z chwilą przesłania Treści Cyfrowych na adres poczty elektronicznej lub udostępnienia ich na Koncie Użytkownika, zamówienie uważa się za zrealizowane.
 5. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Treści Cyfrowych.

§ 7 Linki afiliacyjne

 1. W Sklepie i na stronie firmy Inblock znajdują się także Linki afiliacyjne. Witryny i przedmioty, do których prowadzi dany Link afiliacyjny, nie należą do Sprzedawcy ani podmiotów z nim powiązanych osobowo lub kapitałowo. Naciśnięcie i skorzystanie z Linku afiliacyjnego nie powoduje żadnych dodatkowych opłat obciążających Kupującego.
 2. Do skorzystania z Linku afiliacyjnego nie jest konieczne posiadania Konta Użytkownika.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie witryn, do których Link afiliacyjny przekierowuje.
 4. Ewentualne dokonanie zakupu produktu, następuje w witrynie danego sklepu internetowego, którego dotyczył Link afiliacyjny i zgodnie z jego regulaminem.
 5. Zamieszczenie przez Sprzedawcę w Sklepie Linku afiliacyjnego, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Linki afiliacyjne nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

§ 8 Konsultacje online

 1. Konsultacje online są usługą oferowaną przez Inblock.
 2. Konsultacja online ma charakter wyłącznie ustny. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub przez komunikator Internetowy.
 3. Czas trwania Konsultacji online jest zależny od zgłoszonego przez Kupującego problemu, jednak Konsultacja jest nie dłuższa niż 30 minut. Po przekroczeniu wykupionego limitu, Konsultacja jest przerywana i możliwe jest powrócenie do Konsultacji w miejscu, w którym pracownik lub przedstawiciel Inblock skończył rozmowę z Kupującym. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu potrzebnego do Konsultacji, wynikającego z problemów technicznych Kupującego.
 4. W przypadku pytań lub problemów związanych ze specjalizacją Inblock, zgłoszonych przez Kupującego, które w ocenie pracownika lub przedstawiciela Inblock będą wymagały szczegółowej analizy, pracownik lub przedstawiciel Inblock może zaproponować Kupującego indywidualne spotkanie Kupującego z pracownikiem lub przedstawicielem Inblock, poza Konsultacją online bądź w formie Konsultacji na obiekcie. Koszt takiego spotkania jest ustalany przez Inblock indywidualnie dla każdego Kupującego.
 5. Konsultacje online opierają się wyłącznie o informacje przekazane pracownikowi lub przedstawicielowi Inblock przez Kupującego. Sprzedawca ani Inblock nie ponoszą odpowiedzialności za udzielone porady oraz analizę problemu dokonaną w oparciu o niepełny materiał źródłowy przekazany przez Kupującego, w tym za ewentualne szkody związane ze skorzystaniem przez Kupującego z usługi Konsultacji online. 
 6. Konsultacje online jako usługa, nie podlegają zwrotowi lub wymianie. Brak połączenia się Kupującego z pracownikiem lub przedstawicielem Inblock w terminie zarezerwowanej Konsultacji, nie stawi podstawy do zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny. Kupujący będący i nie będący Konsumentem w zakresie nabytej Konsultacji, może odstąpić od umowy sprzedaży nie później niż przed terminem zamówionej Konsultacji. Żadnemu Kupującemu, w tym będącemu Konsumentem, nie przysługuje odstąpienie od umowy po wykonaniu Konsultacji na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Korzystanie z nabytych przedmiotów

Sprzedawcy przysługują wobec wytworzonych i wyprodukowanych przez Sprzedawcę oferowanych przez niego produktów tj. produktów fizycznych i Treści Cyfrowych, autorskie prawa majątkowe. Wszelkie naruszenie przez Kupujących tych praw, w tym bezprawne udostępnianie i rozpowszechnianie treści produktów oferowanych w Sklepie, uprawnia Sprzedawcę do obrony swoich praw zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej.

 1. Kupujący ma prawo korzystać z produktów fizycznych i Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania produktów fizycznych lub Treści Cyfrowych lub ich opracowań tak w całości jak i w części, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  1. zwielokrotniania produktów fizycznych jak i Treści Cyfrowych w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z produktu fizycznego lub Treści Cyfrowych, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 3. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Treści Cyfrowych osobom trzecim jest niedozwolone i uprawnia Sprzedawcę do obrony swoich praw zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej.

§ 10 Złożenie zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu, wymaga założenia Konta Użytkownika. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika i po podaniu niezbędnych danych w Formularzu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez zaakceptowanie towarów, znajdujących się w „koszyku”, uzupełnienie Formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „Przejdź do płatności”, a następnie ostatecznie „Kupuję i płacę”. 
 3. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę odpowiedniej platformy w celu dokonania płatności.
 4. W chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę”, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Możliwym jest złożenie zamówienia, obejmującego zarówno produkty fizyczne, jak i Treści Cyfrowe. W takiej sytuacji dochodzi do płatności za całość zamówienia, jednakże czas jego realizacji jest odrębny dla produktów fizycznych i Treści Cyfrowych. 

§  11 Zakup, przedłużenie i rezygnacja z Subskrypcji

 1. W Sklepie dostępne są Subskrypcje. Przy zakupie Subskrypcji, Kupujący jest zobowiązany do podania danych karty kredytowej lub debetowej, z których pobierane będą ewentualne opłaty. 
 2. Subskrypcje Kupujący może nabyć tylko na swoją rzecz – nie ma możliwości nabycia Subskrypcji na rzecz osoby trzeciej.
 3. Kupujący posiadający konto prywatne powinien założyć konto firmowe, jeśli chce uzyskać subskrypcję na firmę. 
 4. Przy zakupie Subskrypcji obowiązuje okres próbny wynoszący 14 dni (dalej: Okres próbny). W trakcie Okresu próbnego, od Kupującego nie jest pobierana żadna opłata za korzystanie z Subskrypcji.
 5. Kupujący może zakończyć korzystanie z Subskrypcji w dowolnym momencie w czasie trwania Okresu próbnego.
 6. Kupujący może tylko raz skorzystać z danej Subskrypcji na Okres próbny. Weryfikacji dokonuje Sprzedawca, poprzez porównanie danych podanych przez Kupującego, w tym m.in. na podstawie przypisanego do konta adresu e-mailowego, imienia i nazwiska oraz nazwy firmy. W przypadku ponownego nabycia Subskrypcji, naliczenie opłaty nastąpi automatycznie.
 7. Jeżeli Kupujący nie zakończy korzystania z Subskrypcji w Okresie próbnym, wówczas automatycznie i bez konieczności powiadamiania Kupującego, dochodzi do przedłużenia Subskrypcji i naliczenia opłaty za daną subskrypcję.
 8. Pierwsza płatność przypada w pierwszym dniu po zakończeniu Okresu próbnego, a następnie w każdym kolejnym miesiącu w tym samym dniu. Jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu, zapłata opłaty za subskrypcję nastąpi w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego.
 9. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Sprzedawca wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż 2 (dwa) razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Kupującego.
 10. W przypadku braku płatności w terminie, Sprzedawca zawiesi lub ograniczy dostęp Kupującego do Subskrypcji. Sprzedawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu do Subskrypcji, jeśli opóźnienie w płatności przekroczy 10 (dziesięć) dni. 
 11. W przypadku rezygnacji Kupującego z Subskrypcji po Okresie próbnym, Kupujący w formie mailowej, na adres sklep@Inblock.com.pl, zobowiązany jest zgłosić chęć zamknięcia płatnego dostępu do Subskrypcji, na co najmniej na 5 dni przez zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku przekroczenia wskazanego powyżej terminu, zostanie pobrana kolejna opłata za kolejny (ostatni już) miesiąc rozliczeniowy, a po jego zakończeniu usługa Subskrypcji zostanie wyłączona.
 12. Kupujący każdorazowo zobowiązany jest do zgłoszenia Awarii Obsłudze Technicznej. W przypadku Awarii trwających krócej niż 72 godziny od chwili jej zgłoszenia Obsłudze Technicznej, Kupujący nie może domagać się od Sprzedawcy obniżenia ceny lub zgłaszać jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
 13. Usunięcie Konta Użytkownika rozumiane jest jako rezygnacja z Subskrypcji. W przypadku zgłoszenia chęci usunięcia Konta Użytkownika (o czym mowa w § 4 Konto Użytkownika pkt 10) na mniej niż 5 dni przez zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego zakupionej Subskrypcji, bez wcześniejszej rezygnacji z Subskrypcji w sposób opisany w niniejszym paragrafie pkt. 10, Kupującemu może zostać naliczona i pobrana opłata za kolejny miesiąc rozliczeniowy.

§  12 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Płatności obsługiwane są przez platformę płatności należącą do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Wybór sposobu płatności możliwy jest po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”. 
 4. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Czas dostawy produktów fizycznych zależny jest od wybranego sposobu dostawy.
 5. Dostawa Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie ich na adres mailowy, wskazany w Formularzu zamówienia lub poprzez udostępnienie ich na Koncie Użytkownika. Dostawa następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty.
 6. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 7. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie, względem czasu realizacji wskazanego przy danym produkcie w Sklepie. W takiej sytuacji Inblock, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, liczonych od chwili złożenia i opłacenia zamówienia, poinformuje Kupującego o przedłużającym się czasie realizacji jego zamówienia. Wydłużenie czasu realizacji zamówienia nie wpływa na ważność zawartej Umowy.

§ 13 Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu produkt fizyczny oraz Treść cyfrową wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Brak możliwości skorzystania z Treści Cyfrowych, w wyniku niespełnienia wymagań technicznych dla sprzętu, który miał służyć obsłudze Treści Cyfrowych, nie stanowi wady fizycznej produktu. 
 3. Chwilowy brak (nie dłuższy niż 72 godziny) dostępu do Treści Cyfrowych, dostępnych na Koncie Użytkownika, który nastąpił w wyniku Awarii, nie stanowi wady fizycznej produktu.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu fizycznego lub Treści Cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez przesłanie do niego wiadomości mailowej na adres sklep@Inblock.com.pl określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Reklamacje złożone w sposób inny niż przewidziany w niniejszym paragrafie, uważane są za niezłożone.
 7. Kupujący może skorzystać wedle wyboru z praw wynikających z gwarancji (jeśli została udzielona) lub z tytułu rękojmi za wady.
 8. W przypadku wystąpienia sporu na tle uprawnień z rękojmi lub gwarancji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, spory będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

§ 14 Odstąpienie od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres mailowy Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, umowa jest uważana za niezawartą, Kupującemu zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). 
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu fizycznego, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwracany przez Kupującego produkt fizyczny powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt fizyczny powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 
 7. Produkt fizyczny powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania, dokumenty gwarancyjne) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres Inblock z o.o., 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/6b lub na inny adres podany przez Sprzedającego w procesie odstępowania od umowy. 
 • Bezpośrednie koszty zwrotu produktów fizycznych tj. koszt opakowania i odesłania produktów fizycznych w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: 
  • dotyczących świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  • o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści Cyfrowych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie weryfikuje żadnych danych, wprowadzonych przez Kupującego.
 2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Kupujących od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta Użytkownika
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą – zamówienie złożone przed zmianą Regulaminu jest realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu i rodzaju świadczonych usług, zmiany dotyczącej wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu i Usług Elektronicznych, zmiany związanej z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący tj. w formacie PDF.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów fizycznych i Treści Cyfrowych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują konta e-mail Kupującego, przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail, wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail, wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika Kupującego w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Kupującego loginu lub hasła do Konta Użytkownika.
 9. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
×